როგორ გავუფრთხილდეთ ტელეფონს

გა­გაც­ნობთ იმ შეც­დო­მებს, რომ­ლებ­საც ყვე­ლა­ზე ხში­რად ვუშ­ვებთ მათ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, თქვენ უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ ეს პრობ­ლე­მე­ბი, შემ­დგომ­ში პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად.

1. და­მუტ­ხეთ ტე­ლე­ფო­ნი მა­ნამ, სა­ნამ იგი 0%-ს მი­აღ­წევს. ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტე­ლე­ფო­ნე­ბის ელე­მენ­ტებს არ აქვთ მეხ­სი­ე­რე­ბის ეფექ­ტი. ასე­თი მე­თო­დით მისი და­მუხ­ტვა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს ელე­მენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბას და იგი იქ­ნე­ბა ბევ­რად უფრო ეფექ­ტუ­რი. მწარ­მო­ებ­ლე­ბი, რო­გორც წესი, ელე­მენ­ტის სი­ცო­ცხლის გა­რან­ტი­ას იძ­ლე­ვი­ან სა­შუ­ა­ლე­ოდ 400-დან 600 ციკ­ლამ­დე. თუ კი ამ მე­თო­დით და­მუხ­ტავთ ელე­მენტს, მისი ციკ­ლი გა­იზ­რდე­ბა 1000-მდე.

2. ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი კონ­ტრო­ლის სის­ტე­მა და­მუხ­ტვის შე­წყვე­ტის თა­ო­ბა­ზე, არ ას­რუ­ლებს მთა­ვარ როლს და ეს არ ნიშ­ნავს იმას, რომ ტე­ლე­ფო­ნი ყო­ველ­თვის სა­ტენ­ზე უნდა იყოს შე­ერ­თე­ბუ­ლი. თუმ­ცა თუ თქვენ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებთ ელე­მენ­ტის 40-დან 80-მდე დო­ნეს, ის მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად იმოქ­მე­დებს მისი სი­ცო­ცხლის ხან­გრძლი­ვო­ბა­ზე. 

3. ნუ შე­ი­ძენთ ია­ფა­სი­ან ელე­მენტს, რად­გან ისი­ნი სა­ხი­ფა­თოა და არ გა­აჩ­ნი­ათ ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი კონ­ტრო­ლე­რე­ბი.

4. ტე­ლე­ფო­ნის ულტრას­წრა­ფი და­მუხ­ტვა სა­ხი­ფა­თოა.

5. დამ­ცა­ვი სა­ფა­რი, რო­მე­ლიც საკ­მა­ოდ სქე­ლია, აზი­ა­ნებს ელე­მენტს, რად­გან ის იწ­ვევს გა­და­ხუ­რე­ბას ხან­გრძლი­ვი და­მუხ­ტვის პე­რი­ოდ­ში.

6. ყო­ველ სამ თვე­ში და­ა­ჯი­ნეთ ელე­მენ­ტი 0%-მდე და შემ­დეგ და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ და­მუხ­ტეთ. ეს მე­თო­დი გა­ა­ხან­გრძლი­ვებს მის სი­ცო­ცხლეს.

7. გა­მორ­თეთ ელექტრო­ტექ­ნი­კა ელ­ვი­სა და გრუ­ხუ­ნის დროს.

8. თუ ძაბ­ვა ხში­რად იც­ვლე­ბა თქვენს რე­გი­ონ­ში, იყი­დეთ უწყვე­ტი დე­ნის წყა­რო.

9. თუ თქვენ ხში­რად გი­წევთ ტე­ლე­ფო­ნი­სა და ნო­უთ­ბუ­ქის ჩან­თით გა­და­ტა­ნა, არ და­გა­ვი­წყდეთ კბი­ლის პას­ტით გაწ­მინ­დოთ ის ად­გი­ლე­ბი სა­დაც მტვე­რი მოხ­ვდე­ბა.

10. თუ კომ­პი­უ­ტე­რი საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რად ხმა­უ­რობს, დროა გაწ­მინ­დოთ კა­პი­ტა­ლუ­რად. წმენ­და ჭირ­დე­ბა მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფო­ნებ­საც. ტე­ლე­ფო­ნი გა­ცი­ლე­ბით მეტ ბაქ­ტე­რი­ას აგ­რო­ვებს, ვიდ­რე თქვე­ნი უნი­ტა­ზი. მწარ­მობ­ლე­ბი მუ­დამ იძ­ლე­ვი­ან რე­კო­მენ­და­ცი­ას, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რი ულტრა­ი­ის­ფე­რი სი­თხი­თა და რბი­ლი ქსო­ვი­ლით, ან სპირ­ტი­ა­ნი ბამ­ბით ხში­რად გაწ­მინ­დოთ ტე­ლე­ფო­ნი. აუ­ცი­ლებ­ლად გაწ­მინ­დეთ დამ­ტე­ნის ად­გი­ლიც, სა­დაც ჯი­ბი­დან მტვე­რი ად­ვი­ლად შე­დის და გროვ­დე­ბა. გა­მო­ი­ყე­ნეთ რბი­ლი ჯაგ­რი­სი ან ნემ­სის წვე­რი, რომ არ და­ზი­ან­დეს. თუ თქვენ არ იცით, რო­გორ უნდა გაწ­მინ­დოთ სწო­რად თქვე­ნი მო­წყო­ბი­ლო­ბა, უმ­ჯო­ბე­სია მი­ი­ტა­ნოთ იგი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტრში.

12. არა­სო­დეს "თი­შავთ" ტე­ლე­ფონს.ერთ-ერთი ფაქ­ტო­რი ტე­ლე­ფო­ნის გა­ფუ­ჭე­ბა­ში მისი მუდ­მი­ვად ჩარ­თუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. ექ­სპერ­ტე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, რომ კვი­რა­ში ერთხელ მა­ინც გა­მოვ­რთოთ მო­წყო­ბი­ლო­ბა, რაც ხელს შე­უ­წყობს ელე­მენტს უფრო ხან­გრძლი­ვად იმუ­შა­ოს.

13. გა­მორ­თეთ არა­სა­ჭი­რო ფუნ­ქცი­ე­ბი.მა­გა­ლი­თად, თუ არ იყე­ნებთ Wi-Fi-ს და ბლუ­თუზს, უმ­ჯო­ბე­სია გა­მორ­თოთ ფუნ­ქცი­ე­ბი, რად­გან ზედ­მე­ტი ენერ­გი­ის ხარ­ჯვა უწევს ტე­ლე­ფონს, შე­სა­ბა­მი­სად კი ფუჭ­დე­ბა ელე­მენ­ტი.

14. ნუ გა­მო­ი­ყე­ნებთ ტე­ლე­ფონს ამინ­დის ექ­სტრე­მა­ლურ პი­რო­ბებ­ში. პრაქ­ტი­კუ­ლად არ­ცერ­თი ტე­ლე­ფო­ნის მო­დე­ლი არაა შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი ამინ­დის ექ­სტრე­მა­ლუ­რად მა­ღალ თუ და­ბალ ტემ­პე­რა­ტუ­რას გა­უძ­ლოს, თუმ­ცა შეგ­ვიძ­ლია +30 ან –20 ტემ­პე­რა­ტუ­რის დროს ტე­ლე­ფო­ნი ვი­ქო­ნი­ოთ შე­სა­ბა­მის ბუ­დე­ში ან ჩან­თა­ში და მხო­ლოდ აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ვი­ყე­ნოთ.

15. დამ­ტენ­ზე მთე­ლი ღა­მით ტო­ვებთ? ექ­სპერ­ტე­ბი გვინ­მარ­ტა­ვენ, რომ რო­დე­საც ტე­ლე­ფო­ნის ელე­მენ­ტი და­მუხ­ტუ­ლია 100%-ზე, ეს მას აზი­ა­ნებს, ამი­ტომ გა­მორ­თეთ ის დამ­ტე­ნი მო­წყო­ბი­ლო­ბი­დან 95-96%-ზე. ღამე ამის კონ­ტრო­ლი შე­უძ­ლე­ბე­ლია.

16. იყე­ნებთ არა­ო­რი­გი­ნა­ლურ დამ­ტენს. "პა­ტენ­ტი" დამ­ტე­ნი აზი­ა­ნებს ტე­ლე­ფონს, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი iPhone-ბს. ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი რო­დე­საც არა­ო­რი­გი­ნა­ლურ­მა დამ­ტენ­მა გა­ა­ფუ­ჭა ელე­მენ­ტი ან აა­ფეთ­ქა ტე­ლე­ფო­ნი.

17. ფე­ხით სე­ირ­ნო­ბის დროს ტე­ლე­ფო­ნი ხელ­ში გი­ჭი­რავთ? არ არის უსაფრ­თხო ფე­ხით სე­ირ­ნო­ბის დროს ტე­ლე­ფო­ნი ხელ­ში გე­ჭი­როთ. სხე­უ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა იწ­ვევს ელე­მენ­ტის გა­და­ხუ­რე­ბას, რაც აფუ­ჭებს მას ან "აა­ფეთ­ქებს".

18. აპ­ლი­კა­ცი­ებს აძ­ლევთ სა­შუ­ა­ლე­ბას შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბის გაფრ­თხი­ლე­ბა­ზე. Push შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი ტე­ლე­ფონს აყე­ნებს მუდ­მი­ვად მზად­ყოფ­ნის რე­ჟიმ­ზე, რად­გან მო­ნა­ცე­მე­ბი გა­მუდ­მე­ბით იც­ვლე­ბა, შე­დე­გად კი ელე­მენ­ტი ფუჭ­დე­ბა


დეკემბერი 2019
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარას. შაბათიკვირა
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345